Гимназия

Музейная лаборатория

Виртуальный музей

Практико-историческая лаборатория

Музейная лаборатория

«Поклонимся великим тем годам»

Местонахождение — ГУО «Гродненская городская гимназия».

Музейная экспозиция была открыта в 2008 году. С 2016 года начата работа над организацией музея-лаборатории.

Общая площадь экспозиции помещения составляет 80 м кв.

Профиль экспозиции — исторический.

Количество предметов экспозиции основного фонда составляет 137 единиц хранения.

Уникальность экспозиции – поисково-исследовательская и театральная деятельность (реконструкция событий).

Истоки создания экспозиции. В 1975 году в Средней школе №1  (ныне ГУО «Гродненская городская гимназия») был открыт музей, в котором разместились экспозиции, посвященные истории города, Великой Отечественной войне, истории школы и развития школьного образования на Гродненщине. Первым директором музея стал В.И.Шевцов, заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории и обществоведения.

Музей налаживал связи с ветеранами Великой Отечественной войны, освобождавшими г.Гродно, родственниками погибших воинов и партизан, с учащимися школ Республики Беларусь, которые носят имя С.М.Кирова. Ребята вели активную переписку с матерью Юрия Ивлиева, Верой Ипполитовной Ивлиевой. Капитан Юрий Ивлиев – Герой Советского Союза, летчик, повторивший подвиг капитана Гастелло. Его имя носила комсомольская организация СШ № 1 г.Гродно. В.И. Ивлиева приезжала в Гродно, встречалась с учащимися и педагогами  СШ № 1.

Разделы экспозиции (структурные части музея-лаборатории):

1-3: фойе IV этажа главного корпуса гимназии (Музейная экспозиция «Поклонимся великим тем годам…») (+фоновое звуковое сопровождение)

4: библиотека гимназии («Библиотечные страницы истории»)

5: фойе II этажа главного корпуса гимназии (просмотр фрагментов документальных кинофильмов)

6: памятник погибшим учителям и ученикам.

Наиболее ценные экспонаты. В 1981 году возле школы был открыт памятник учителям и ученикам нашей школы, которые  погибли во время Великой Отечественной войны. В дни школьных  праздников и торжественных линеек  здесь проходят мероприятия, посвященные памяти о тех, кто со школьной скамьи ушел на фронт и, благодаря кому, сегодняшние школьники, имеют возможность жить и учиться под мирным небом.

В сооружение этого памятника вложили частичку своего труда все учащиеся, так как он был построен на средства, полученные от сбора макулатуры.

буклет Музей лаборатория

Практыка-гістарычная лабараторыя

Музей-лабараторыя

“Паклонімся вялікім тым гадам… “

Месца знаходжання – ГУА “Гродзенская гарадская гімназія”.

Музейная экспазіцыя была адчынена ў 2008 годзе. З 2016 года распачата работа па арганізацыі музея-лабараторыі.

Агульная плошча экспазіцыі памяшкання складае 80 кв. м.

Профіль экспазіцыі – гістарычны.

Колькасць прадметаў экспазіцыі асноўнага фонду складае 137 адзінак захоўвання.

Адметнасць экспазіцыі – пошукава-даследчая і тэатральная дзейнасць ( рэканструкцыя падзей).

Вытокі стварэння экспазіцыі. У 1975 годзе ў сярэдняй школе №1 (Цяпер ГУА “Гродзенская гарадская гімназія” быў адчынены музей, у якім  былі размешчаны экспазіцыі, прысвечаныя гісторыі горада, Вялікай Айчыннай вайне, гісторыі школы і развіцця школьнай адукацыі на Гродзеншчыне. Першым дырэктарам музея стаў  В.І. Шаўцоў, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства.

Музей наладжваў сувязі з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, якія вызвалялі Гродна, сваякамі загінуўшых змагароў і партызанамі, з вучнямі школ Рэспублікі Беларусь, якія носяць імя С.М.Кірава. Дзеці вялі актыўную перапіску з маці Юрыя Іўліева, Верай Іпіалітаўнай Іўліевай. Капітан Юрый Іўліеў – Герой Савецкага Саюза, лётчык, які паўтарыў подзвіг капітана Гастэла. Яго імя насіла камсамольская арганізацыя СШ №1 г. Гродна. В.І. Іўліева наведвала Гродна, сустракалася з вучня і і настаўнікамі СШ №1.

Раздзелы экспазіцыі (структурныя часткі музея-лабараторыі):

1-3:фае 4 паверха галоўнага корпуса гімназіі (Музейная экспазіцыя “Паклонімся вялікім тым гадам …”) ( +фонава-гукавое суправаджэнне)

4:бібліятэка гімназіі (“Бібліятэчныя старонкі гісторыі”)

5:фае 2 паверха галоўнага корпуса гімназіі ( прагляд урыўкаў дакументальнага кінафільма)

6:помнік загінуўшым настаўнікам і вучням.

Найбольш каштоўныя экспанаты. У 1981 годзе каля школы быў створаны помнік настаўнікам і вучням  нашай школы, якія загінулі ў час Вялікай Айчыннай вайны. Падчас школьных святаў і ўрачыстых лінеек тут праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя памяці тых, хто пайшоў са школы на фронт і, дзякуючы каму, сённяшнія вучні маюць  магчымасць жыць і вучыцца пад мірным небам .

Да стварэння  гэтага помніка далучыліся ўсе вучні, так як ён быў пабудаваны на сродкі, атрыманыя ад збору макулатуры.

Музей лаборатория «Поклонимся великим тем годам»

«Год малой Родины»